جمعه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٢
از يک شعر قديمی روستايی

الهی بشکنه خيشم به زودی                هوای دختر نجار دارمپنجشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٢
برای شروع دوباره

سر تا به پا پا تا به سر

درآرزوی يک نظر

تا جان کنم قربان تو

می‌خواهم آن چشمان تو