یکشنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٧
 

گر تو شاه دخترانی، من خدای شاعرانم