شنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٧
 

جهان بی مهر می ماند که میمیرد مسیحایی

نگاهی می شود ویران که میارزد به دنیایی

گذشت. یک سال یه همین سادگی گذشت. و پشت پایش برای من همه خوبی بود و خوبی. انگار که از آن بالا هم همانطور نگران است و به فکر ما.

از همه دوستانی که در این مدت با من همدردی کردند و به من در تحمل این غم کمک کردند سپاسگذارم