چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧
 

مده ای حکیم پندم که به کار در نبندم

 

حالا بکش

 

قصه اش درازه. به قول فردوسی یکی داستان است پر آب چشم.

 

هیچ خنجر دیگه پیدا نمیشه         که یه شب پشت رفیقی ننشست

هیچ پشتی دیگه پیدا نمیشه         که تو کتفش اثر زخم یه خنجر نباشه