چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
 

ای مگس عرصه ی سیمرغ نه جولنگه تست

عرض خود میبری و زحمت ما میدارییکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
 

 

الهی! هر که را دختر دادی چه ندادی ، و هر که را دختر ندادی چه دادی ؟