پنجشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٦
 

ما ایرانیها استاد بد انجام دادن کارهای خوب هستیم