چهارشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٦
 

ز شیر شتر خوردن و سوسمار

عرب را به جایی رسیدست کار

که ویزای کارش کنیم آرزو

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو