چهارشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٩
اس ام اس وارده

سالوادور قدس بلند برنو به شونس     (سالوادور قدش بلند برنو سر شونش)

درگل کلمبیا مست و حیرونس         (دخترهای کلمبیا مست و حیرونش)

آندرس خینس کثیف تش وست به جونس   (آندرس خونش کثیف آتش افتاد به جونش)

والتر ِ وَند جلو به قصد جونس              (والتر رو انداخته جلو به قصد جونش )