دوشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٩
 

 

تو مرآت جمال ذوالجلالی

چرا مانند شلغم در جوالی

 

سعدی در دیباچه گلستان می فرماید:  روا نباشد زبان سعدی در کام و ذوالفقار علی در نیام و جولی در حجام ( البته منظور همان حجاب است که جهت مسجع ماندن نثر این شده )