سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢
برف بهارانه

برف نو برف نو

سلام سلام

بنشین خوش نشسته ای بر بام

پاکی آوردی ای امید سپید

همه آلودگیست این ایام