چهارشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸۳
حافظ

عزم ديدار تو دارد جان بر لب آمده

باز گردد يا بر آيد چيست فرمان شما