جمعه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٢
از يک شعر قديمی روستايی

الهی بشکنه خيشم به زودی                هوای دختر نجار دارم