یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۳
 

از زندگانيم گله دارد جوانيم

شرمنده جوانی از اين زندگانيم