جمعه ۱٥ خرداد ،۱۳۸۳
 

تاس گر نيک نشيند همه کس نراد است

 چند روزيه ميرم توی بازيهای ياهو تخته بازی ميکنم. يک  مدتی هم اينجوری زندگی رو حروم کنيم تا ببينيم کی زلزله ميياد. نميدونم چرا اين روزها اينقدر کسل شدم.

اين شعر رو هم از وبلاگ غزل مرد پست بخونيد

 

ونمی دانم طاقت دارید بگویم یا نه

کسی مدام توی گوشم می گوید

آینه ای که دست تو را ول کرد

عاقبت به خیر شد

چیز شکستنی باید بشکند!