دوشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۳
 

مرا تو بي سببي نيستي

به راستي صلت كدام قصيده‌اي

اي غزل؟

ستاره باران جواب كدام سلامي به آفتاب

از دريچة تاريك؟

كلام از نگاه تو شكل مي‌بندد

خوشا نظر بازيا كه تو آغاز ميكني

 

                                                   " احمد شاملو"

                       

 

اين هم دوتاعكس از رودخانه نمرود در 10 كيلومتري فيروزكوه كه شنبه گرفتم.( توضيح اينكه اون خيكيه من نيستم).