چهارشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۳
 

دلي كه غيب نمايست و جام جم دارد

 ز خاتمي كه دمي گم شود چه غم دارد

 

سلام. شيما کوچولو رو تنها نذاريد.