پنجشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٤
 

يک خبر با دو ماه تاخير.

من برای سومين بار از پلی تکنيک فارغ التحصيل شدم.

اگر کسی برای يه جوان متاهل  و متعهد  کار نون و آب دار سراغ داره من رو فراموش نکنه. ( هواپيما طراحی ميکنيم . سنگ شکن سيمان ميسازيم . کنترل پروژه ميکنيم. آب حوص ميکشيم. پيرزن هم خفه می کنيم.)