سه‌شنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٦
12 X

حقوق ماهیانه خود را در 12 ضرب می کنم

قرار است یک سال تمام صبح را به شب برسانم برای 12 X .

ارزش یک سال زندگی چقدر می تواند پایین باشد. یک سال از عمر خود را و تمام آنچه می توانم انجام بدهم از دست دادن در مقابل 12 X آیا فرصت سوزی نیست، آیا از بین بردن منابع به حساب نمی آید ؟

همیشه از پول یا مفت نفت که دولت دارد به بدترین نحو از آن استفاده میکند و سرمایه ملی را دور می ریزد صحبت کرده ایم و میکنیم اما آیا قدر منابع نفت وجود خود را می دانیم. یک انسان چقدر باید ارزش افزوده داشته باشد. این ارزش افزوده چگونه ایجاد می شود. اگر در روز اول سال 12 X در اختیارم قرار دهند الباقی سال را چه خواهم کرد؟ جرات ندارم فهرستی از آنها تهیه کنم چون مطمئنم ارزش آنها بسیار بیش از 12 X است. آنقدر بیشتر که از دست دادن آنها خیانت به منابع لایزال درونم خواهد بود، خیانتی بالاتر از آنچه دیگران با نفت ایران کرده اند.

آیا راه دیگری وجود دارد؟