چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦
با تشکر از سارا

از ميان کساني که براي دعاي باران به تپه ها مي روند ، تنها آنان که با خود چتري به همراه مي آورند به کار خود ايمان دارند