سه‌شنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٦
 

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد

تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس