شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٦
دن آرام تمام

خداحافظ "گریگوری پانتله ویچ مه له خوف" مرد آبدیده جنگ مرد تنها، خداحافظ "آکسینیا" چه بیرحمانه در دل خاکی به جرم عاشقی، خداحافظ "پراخور زیکف" با همان یک دست باقیمانده هم میتوانی گیلاس را بلند کنی دلت شاد، خدا حافظ "پترو پانتله ویچ مه له خوف" چه خوب که نماندی ببینی قاتلت " میشکا کاشوی" حالا صدر شورای کومونیستی "تاتارسکی" شده و همه کاره. خداحافظ "داریا"، "ناتالیا"، "پانتله پراکفیویچ"، "آنیکوشکا" فکر نمیکنم برای بار سومی هم فرصت دست بدهد که با شما در صلح و جنگ و عیش و عشق همراه باشم. خداحافظ.....