جمعه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٦
غم دل به دوست گفتن

غم از دست دادن معلم کمتر از غم از دست دادن پدر نیست و چه سخت است به یکباره در سوگ هر دو نشستن.

و من اکنون علاوه بر پدر بهترین معلم دوران تحصیلم را از دست داده ام

دیروز برای نوشتن آگهی فوت پدر فالی به دیوان حافظ زدم این ابیات آمد

از دیده خون دل همه بر روی ما رود

بر روی ما ز دیده چه گویم چها رود

سیلست آب دیده و بر هرکه بگذرد

گر خود دلش ز سنگ بود هم زجا رود

همیشه برای یتیم شدن زود است

دریغا شیر بختیاری