هیچ صیادی در رود حقیری که به مردابی میریزد مرواریدی صید نخواهد کرد.

این رو بیشتر برای خودم تکرار کردم که یادم نره اما شما هم اگر خواستید متنبه شوید. از نظر من مسئله ای نیست.

/ 6 نظر / 14 بازدید
يک متنبه

آقا اجازه هست ما از اين ماجرا درس بگيريم ؟ ولی تجربه به من ميگه هميشه اتفاقای خوب در زمان و مکانی رخ ميده که انتظارش رو نداری ... من يه جاهايی مرواريد صيد کردم که بشنوی خنده ات می گيره

بزرگ فيلسوف کوچک

اما اگه واقعا اميد داشته باشی و با تمام وجود بخوای...تو حوض خونتونم می تونی مرواريد صيد کنی.....

سر سوزن ذوق

راستش ما هم برای اينکه دوستان دست خالی برنگردن يک چيزکی می نويسم. وگرنه کو موضوع انشا

خواب کوتاه

موضوع انشا : پارادوکس بهتر است يا ثروت ؟