يک مکالمه ساده بين من و عيال

mehrak_h: ديگه گندش را در آوردي24.gif
azadmanesh_a: ?
mehrak_h: غر نه قر
mehrak_h: گزارشگر نه گذارشگر
mehrak_h: سواد داري نوچ نوچ
mehrak_h: 31.gif
mehrak_h: 04.gif
mehrak_h: وبلاگت را چک کن
mehrak_h:03.gif
mehrak_h: 05.gif
azadmanesh_a: باشه بابا تسليم

/ 2 نظر / 13 بازدید
کورش رحماني زاده

بچه فعال شده هر روز می لاگه

بزرگ فيلسوف کوچک

خب حق داره خانمت بنده خدا....ميگم پسربابا که رفت کلاس اول شماهم مستمع آزاد بری باهاش بد نيست!!! و.. بله می دونم سال ۷۴ سوم راهنمايی بودم...گلايدر شماهم يه ترکيب از رنگهای گرم بود قرمز،نارنجی،زرد....