نقل از همشهری امروز:

توافق وزارتخانه های صنایع و نیرو

" صنایع فعلا فشار ناشی از کمبود برق را تحمل کنند"

یکشنبه صبح که داشتم میرفتم عسلویه تو روزنامه خوندم که وزیر نیرو گفته امسال قطعی برنامه ریزی شده برق نداریم. دیروز یکی التماس کرده بود که بابا جدولش رو اعلام کنید ...گیجه گرفتیم. یاد اون جوکه افتادم که ملت اعتراض کردن تعداد نفرات رو بیشتر کنید که دم دروازه تو صف نمونیم.

/ 0 نظر / 13 بازدید